លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើខ្ញុំដកប្រាក់ដែលស្ថិតក្រោមសមតុល្យទឹកប្រាក់អប្បបរមា?

ប្រសិនបើចំនួនទឹកប្រាក់ ក្នុងគណនី ធ្លាក់ក្រោមសមតុល្យទឹកប្រាក់អប្បបរមា​ អតិថិជននឹងត្រូវគិតកម្រៃ ១ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយខែ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?