លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើអត្រាពន្ធកាត់ទុក សម្រាប់ការប្រាក់ ដែលខ្ញុំទទួលបាន មានចំនួនប៉ុន្មាន?

ពន្ធកាត់ទុក នឹងត្រូវអនុវត្ត លើការប្រាក់ ដែលទទួលបាន៖

  • ៤% (សម្រាប់​និវាស​ន​ជន)
  • ១៤% (សម្រាប់អ​និវាស​ន​ជន)

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?