លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើអ្វីជាគណនីកុមារ?

គណនីកុមារ ជាគណនីសន្សំមួយប្រភេទ សម្រាប់កុមារ ដែលមានអាយុក្រោម ១៨ឆ្នាំ។ គណនីកុមារ ត្រូវបានបង្កើតឡើង សម្រាប់មាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាល ដែលចង់សន្សំប្រាក់ សម្រាប់តម្រូវការនាពេលអនាគតរបស់បុត្រធីតាពួកគេ ដូចជាផ្នែកសិក្សាអប់រំ និងសុខភាពជាដើម។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?