លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើត្រូវមានឯកសារចាំបាច់អ្វីខ្លះ ដើម្បីបើកគណនីកុមារ?

  • ជនជាតិខ្មែរ

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ/​សំបុត្រកំណើត/ សៀវភៅគ្រួសាររបស់បុត្រធីតា និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់មាតាបិតា/អាណាព្យាបាល

  • ជនបរទេស

លិខិតឆ្លងដែនរបស់បុត្រធីតា និងលិខិតឆ្លងដែនរបស់មាតាបិតា/អាណាព្យាបាល និងលិខិតអនុញ្ញាតការងារ ឬឯកសារគាំទ្រផ្សេងៗ

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?