លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

សូមបង្ហាញខ្ញុំ អំពីចំណុចខុសគ្នា

គណនីកុមារ - គម្រោងចាស់ គណនីកុមារ - គម្រោងថ្មី
អត្រាការប្រាក់ថេរ ១,៦៨% ក្នុងមួយឆ្នាំ អត្រាការប្រាក់ថេរ ៣,២៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ
សំណងធានារ៉ាប់រង រហូតដល់ ១០០.០០០ដុល្លារអាមេរិក

សំណងធានារ៉ាប់រង រហូតដល់ ១០០.០០០ដុល្លារអាមេរិក

មិនតម្រូវកាតព្វកិច្ចដាក់ប្រាក់ប្រចាំខែ

មិនតម្រូវកាតព្វកិច្ចដាក់ប្រាក់ប្រចាំខែ

សេវាកម្មកំណត់ការដាក់ប្រាក់ ឥតគិតថ្លៃ

សេវាកម្មកំណត់ការដាក់ប្រាក់ ឥតគិតថ្លៃ

កម្រៃសេវាដកប្រាក់ ៥ដុល្លារអាមេរិក

កម្រៃសេវាដកប្រាក់ ១០ដុល្លារអាមេរិក

មិនកំណត់​ ចំនួនទឹកប្រាក់ ដែលទទួលបានការប្រាក់

មិនកំណត់​ ចំនួនទឹកប្រាក់ ដែលទទួលបានការប្រាក់

«ប័ណ្ណ ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួន» ពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហ្វេតតេ

«ប័ណ្ណ ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និងពិការភាពអចិន្ត្រៃយ៍» ពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង មេនូឡាយហ្វ៍

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?