លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើមានការគិតកម្រៃសេវាដែរឬទេ នៅពេលខ្ញុំមកផ្លាស់ប្តូរសៀវភៅធនាគាររបស់ខ្ញុំ ពីគណនីកុមារ ទៅគណនីសន្សំវៃឆ្លាត?

សៀវភៅធនាគារ​ សម្រាប់គណនីសន្សំវៃឆ្លាត នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ។ អតិថិជនត្រូវបង្ហាញសៀវភៅធនាគាររបស់គណនីសន្សំវៃឆ្លាតរបស់ពួកគេ សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?