លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

ប្រសិនបើសមតុល្យទឹកប្រាក់ ក្នុងគណនីកុមាររបស់ខ្ញុំ មានចំនួន ២០០.០០០ដុល្លារអាមេរិក តើប័ណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រង នឹងផ្តល់សំណងទឹកប្រាក់ចំនួនប៉ុន្មាន?

បើទោះបីជាសមតុល្យទឹកប្រាក់របស់អតិថិជន មានចំនួនច្រើនជាង ១០០.០០០ដុល្លារអាមេរិកក៏ដោយ សំណងអតិបរមា នៃប័ណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រង សម្រាប់គណនីកុមារនីមួយៗ គឺមានចំនួនទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ ១០០.០០០ដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?