លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

បើសិនបើខ្ញុំមានកូនចំនួន ២នាក់ ឬ ៣នាក់ តើខ្ញុំអាចបើកគណនីកុមារតែមួយ ហើយរួមបញ្ចូលកូនរបស់ខ្ញុំ ទាំង២នាក់ ឬ ៣នាក់នោះ ទៅក្នុងគណនីតែមួយបានដែរឬទេ?

មិនបានទេ! គណនីកុមារមួយអាចបើកបាន សម្រាប់តែកូនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ។ អតិថិជនអាចបើកគណនីកុមារច្រើន ដែលស្ថិតនៅក្រោមឈ្មោះម្តាយឪពុកដដែលបាន។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?