លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

ខ្ញុំមិនចង់ប្តូរគម្រោងទេ!

គម្រោង នៃគណនីកុមារថ្មីនេះ គឺជាផ្នែកមួយ នៃការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ធនាគារយើងខ្ញុំ ក្នុងការផ្តល់ឲ្យលោកអ្នក នូវសេវាកម្មធនាគារកាន់តែល្អប្រសើរ និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមទៀត ដូចជាអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់​ ការការពារអនាគតបុត្រធីតារបស់លោកអ្នក និងភាពបត់បែនខ្ពស់ ក្នុងការដាក់ និងដកប្រាក់ ពីគណនី។ យើងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្ត ដល់អតិថិជន ឲ្យមកទទួលយកគម្រោង នៃគណនីកុមារថ្មីនេះ ដើម្បីរីករាយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះ ឥឡូវនេះ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?