លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

ខ្ញុំគឺជាអតិថិជនរបស់គណនីកុមារ តាំងពីមុនមក តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង ចំពោះគម្រោងសន្សំចាស់ ហើយនឹងមានអ្វីកើតឡើង ចំពោះការប្រាក់ ដែលខ្ញុំទទួលបាន?

  • គណនីកុមារ ដែលមានស្រាប់ នៅតែអាចប្រើបានជាធម្មតា។ យ៉ាងណាក៏ដោយ អតិថិជនត្រូវអញ្ជើញទៅកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ដើម្បីផ្តល់ការយល់ព្រម ដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រងថ្មី ពីក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ (ខេមបូឌា)​ ភីអិលស៊ី។
  • ដើម្បីទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ ៣,២៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ អតិថិជនត្រូវអញ្ជើញទៅកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ដើម្បីបើកគណនីកុមារថ្មី។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?