លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និងពិការភាពអចិន្ត្រៃយ៍ ផ្តល់សំណងដូចម្តេច?

  • សំណងស្មើនឹង ២០០% នៃសមតុល្យប្រាក់បញ្ញើ ក្នុងគណនីកុមារ ដែលបែងចែកតាម ចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងគណនី ដែលអាស្រ័យទៅតាមពាក្យស្នើសុំ និងការយល់ព្រមរបស់អតិថិជនម្នាក់ៗ ហើយប្រាក់សំណងអតិបរមា មានចំនួនរហូតដល់ ១០០.០០០ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយគណនី ឬ ក្នុងមួយប័ណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រង។
  • អត្ថប្រយោជន៍ នៃប័ណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រង គឺអនុលោមតាមលក្ខន្តិក នៃគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រង។ ការស្នើសុំសំណង ត្រូវអនុលោមតាមគោលការណ៍ ដែលបានចែង។ ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី នឹងផ្ទេរទឹកប្រាក់សំណង ទៅតាមចំនួនទឹកប្រាក់ ដែលស្នើសុំបានជាក់ស្តែង ពីក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?