លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

 • គោលដៅជីវិត
 • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
 • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
 • កម្មវិធីពិសេស
 • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
 • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើគណនីនេះមានកម្រៃសេវាកម្មផ្សេងទៀតដែរឬទេ?

 • សេវាគណនី៖​ ឥតគិតថ្លៃ
 • ការដកប្រាក់៖ ១០ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ
 • គណនីអសកម្ម៖ ៥ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយខែ
 • សមតុល្យទឹកប្រាក់ ក្រោមអប្បបរមា៖ ១ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយខែ
 • ការបិទគណនី ក្នុងអំឡុងពេល ៦ខែ៖ ១០ដុល្លារអាមេរិក
 • ការចេញសៀវភៅធនាគារថ្មី ពេលបាត់បង់៖ ៥ដុល្លារអាមេរិក
 • ការចេញលិខិតបញ្ជាក់របស់ធនាគារ៖ ១០ដុល្លារអាមេរិក

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?