លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

ហេតុអ្វីបានជាប័ណ្ណឥណទានវីសាផ្លាទីនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាមួយ CIMB Preferred?

ផលិតផលត្រូវបានរចនាសម្រាប់ទីផ្សារអតិថិជនជាន់ខ្ពស់តែមួយ ប័ណ្ណឥណទានវីសាផ្លាទីន និង CIMB Preferred គឺជាផលិតផលល្បីល្បាញទាំងពីរ ជាមួយការទទួលស្គាល់ទូទាំងតំបន់។ តាមរយៈការរួមបញ្ចូលនូវផលិតផលជាមួយគ្នា អតិថិជនទទួលបានការផ្តល់ជូននូវបុព្វសិទ្ធិពិសេស។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?