លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើពេលណាជាកាលបរិច្ឆេទកំណត់ ដើម្បីទូទាត់ប្រាក់តាមរបាយការណ៍ប្រចាំខែ?

ម្ចាស់ប័ណ្ណ មានពេល ១៥ ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃចេញរបាយការណ៍សមតុល្យដើម្បីទូទាត់ប្រាក់។ របាយការណ៍សមតុល្យនេះ ត្រូវបានចេញនៅថ្ងៃទី ២៨ជារៀងរាល់ខែ ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅអតិថិជននៅថ្ងៃបន្ទាប់។ អតិថិជន អាចរៀបចំឥណពន្ធផ្ទាល់ពីគណនីសន្សំ / គណនីចរន្តរបស់ស៊ីអាយអិមប៊ី ដោយកំណត់នូវវិធីណែនាំផ្សេងៗ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?