លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើម្ចាស់ប័ណ្ណត្រូវធ្វើយ៉ាងណា ប្រសិនបើប័ណ្ណនោះបាត់ឬត្រូវចោរលួច?

ម្ចាស់ប័ណ្ណ ត្រូវទូរស័ព្ទទៅធនាគារ (ផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជនទូរស័ព្ទលេខ ០២៣ ៩៨៨ ៣៨៨) ឲ្យបានឆាប់ដើម្បីបិទការដំណើរការប័ណ្ណដែលបាត់ឬត្រូវចោរលួចបាត់។ ធនាគារនឹងចេញប័ណ្ណជំនួសដែលមានលេខថ្មី ដោយគិតថ្លៃជំនួសចំនួន ១០ ដុល្លារ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?