លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើកម្រៃប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេសជាអ្វី?

កម្រៃ ២% ត្រូវបានគិតលើចំនួនទឹកប្រាក់ចំណាយជារូបិយប័ណ្ណនោះ ដែលមិនមែនជា ដុល្លារអាមេរិក។ ឧទាហរណ៍ អតិថិជនចំណាយ ១០០RM សម្រាប់ទំនិញក្នុងកូឡាឡាំពួរ៕ ទំហំទឹកប្រាក់សរុបដែលមានគឺ ១០០RM + ២RM = ១០២RM។ របាយការណ៍សមតុល្យប្រចាំខែ នឹងបង្ហាញវិក្កយបត្រដែលបានប្តូរទៅជាដុល្លារអាមេរិកតាមអត្រាប្តូរប្រាក់ទូទៅ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?