លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលមានប្រតិបត្តិការទិញដែលលើសពីទំហំកំណត់ឥណទាន?

ប្រតិបត្តិការ នឹងត្រូវបានបដិសេធ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ប័ណ្ណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងចំណាយឲ្យនៅក្នុងទំហំកំណត់ ដោយបូកបញ្ចូលនូវចំណាយបន្ទាន់បន្សំដែលចាយដោយម្ចាស់ប័ណ្ណ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?