លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើតម្រូវការអ្វីខ្លះសម្រាប់ការចេញប័ណ្ណឥណទាន?

ប័ណ្ណឥណទាន CIMB PREFERRED VISAនិងប័ណ្ណឥណទាន VISA GOLD ត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់អតិថិជនឥណទាន ធនាគារស៊ីអាយអិមប៊ី អតិថិជន CIMB Preferred ថ្មីនិងអតិថិជនមានស្រាប់ អតិថិជនបើកប្រាក់ឈបៀវត្សរ៍ជាមួយស៊ីអាយអិមប៊ី និងអតិថិជនថ្មី ទៅតាមការអញ្ជើញ។ការអញ្ជើញ ត្រូវតែមកពីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ ឬនាយកអង្គភាពអាជីវកម្ម។ សម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យសុំឥណទានមានទ្រព្យធានា ធនាគារនឹងត្រួតពិនិត្យពីប្រវត្តិឥណទានរបស់អតិថិជន។ ជាទូទៅអតិថិជនដែលមានប្រវត្តិឥណទានល្អ​មានឱកាសខ្ពស់ដើម្បីទទួលបាន​ការអនុម័តយល់ព្រមលើពាក្យស្នើសុំ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?