លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

ខ្ញុំជាបុគ្គលិកស៊ីអាយអិមប៊ី។ តើខ្ញុំមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យស្នើសុំប័ណ្ណឥណទានបានទេ?

បុគ្គលិកស៊ីអាយអិមប៊ីពេញម៉ោង អាចដាក់ពាក្យសុំប័ណ្ណ Preferred Visa Platinum ដោយមិនមានការបង់កម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ និងមិនមានការទាមទារនូវតំម្រូវការប្រាក់តម្កល់អប្បបរមា AUM។ អាចចូលទៅកាន់កន្លែងទទួលភ្ញៀវនៅព្រលានយន្តហោះក្នុងតម្លៃ ៣០ ដុល្លារក្នុងការចូលមួយដង (ចុះតម្លៃហែល ៣០% ពីតម្លៃទូទៅដែលអាចមានការផ្លាស់ប្តូរ)។ បុគ្គលិកអាចរៀបចំឥណពន្ធស្វ័យប្រវត្តិពីគណនីបើកប្រាក់ខែស៊ីអាយអិមប៊ី ឬបង់ប្រាក់នៅបញ្ជរ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?