លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើម្ចាស់ប័ណ្ណអាចបង្កើនទំហំកំណត់ឥណទានបានយ៉ាងដូចម្តេច?

ម្ចាស់ប័ណ្ណ អាចដាក់ពាក្យសុំបង្កើនទំហំកំណត់ នៅសាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ីណាមួយ។ ចំពោះប័ណ្ណឥណទានមានទ្រព្យធានា អតិថិជនត្រូវតែបង្កើនចំនួនសាច់ប្រាក់សរុប ដើម្បីគ្របដណ្ដប់ ១១០% នៃចំនួនកំណត់ឥណទានថ្មី។ ចំពោះប័ណ្ណដែលមិនមានទ្រព្យធានា ធនាគារនឹងវាយតម្លៃពាក្យស្នើសុំ ដោយផ្អែកលើករណីនីមួយៗ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?