លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

ហេតុអ្វីបានជាធនាគារតម្រូវឲ្យមានសេវាធានារ៉ាប់រងរថយន្គគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ?

រថយន្ត ដែលបានទិញ គឺជាទ្រព្យបញ្ចាំ ដែលធានាលើឥណទាន។ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ក្នុងការការពាររថយន្ត ពីហានិភ័យ នៃការខូចខាត ដោយចៃដន្យ និងហានិភ័យ នៃការលួច។ គោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងរថយន្ត ដែលមានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ នឹងផ្តល់នូវការការពារ និងផ្តល់អតិថិជន នូវសន្តិភាពផ្លូវចិត្ត។ អ្នកបើកបរ មិនត្រូវទទួលបន្ទុក លើការទទួលខុសត្រូវ ដល់ភាគីទីបី នៅក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់នោះទេ ហើយតម្លៃរថយន្តក៏ត្រូវបានការពារពីការខូចខាត ឬការបាត់បង់។ ប្រសិនបើមានឧបទ្ទវហេតុកើតឡើង ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង នឹងចំណាយ លើការខូចខាត ដោយទុកឲ្យអតិថិជនបន្តបង់រំលស់ ទៅធនាគារ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?