លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

 • គោលដៅជីវិត
 • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
 • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
 • កម្មវិធីពិសេស
 • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
 • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើមានឯកសារតម្រូវអ្វីខ្លះ សម្រាប់ស្នើសុំឥណទានរថយន្ត?

 • លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ដូចជា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ លិខិតឆ្លងដែន សំបុត្របញ្ជាក់កំណើត ឬ សៀវភៅគ្រួសារ
 • ឯលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ចំណូល (ដូចជា លិខិតបញ្ជាក់ពីការងារ បង្កាន់ដៃប្រាក់ខែ របាយការណ៍ធនាគារ និង/ឬ ឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត)
 • លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ចំណូល​ ដែលមាន (ដូចជា ប័ណ្ណប៉ាតង់ វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ របាយការណ៍ធនាគារ និងវិកយបត្រទិញ ឬ លក់ជាដើម)
 • ប័ណ្ណបើកបរ
 • កិច្ចសន្យាទិញ និងលក់រថយន្ត ឬ បង្កាន់ដៃកក់ប្រាក់ ប្រសិនបើមាន

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?