លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើមានគិតថ្លៃសេវាអ្វីខ្លះ ប្រសិនបើអតិថិជនខកខានបង់ប្រាក់រលស់ប្រចាំខែ?

កាលបរិច្ឆេទកំណត់បង់សង គឺជាទូទៅនៅថ្ងៃដំបូង នៃខែនីមួយៗ។ ការបង់រំលស់ឥណទាន ដែលចាត់ទុកថា ហួសពេលកំណត់បង់សង គឺនៅពេលអតិថិជនខកខានបង់ប្រាក់រំលស់ បន្ទាប់ពីរយៈពេលអនុគ្រោះ ៧ ថ្ងៃ។ ចាប់ពីថ្ងៃទី ៨ ចំនួនទឹកប្រាក់ ចំពោះការហួសកំណត់បង់សង នឹងគិតថ្លៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមអត្រាការប្រាក់ទូទៅ បូកនឹង ៣% ក្នុងមួយឆ្នាំ ឬច្រើនជាងនេះ ដោយរាប់ពីថ្ងៃហួសកំណត់ រហូតដល់ពេលប្រាក់រំលស់ ត្រូវបានបង់សង។

 

ឧទាហរណ៍៖ អតិថិជន បង់នៅថ្ងៃទី ៨។ ថ្លៃបង់សងយឺត = ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក * (១៥% + ៣%) / ៣៦០ថ្ងៃ * ៧ថ្ងៃយឺត = ១.៧៥ ដុល្លារអាមេរិក។ ថ្លៃសេវាទូទាត់យឺត នឹងត្រូវបានគិត នៅខែបន្ទាប់។

 

ប្រសិន បើអតិថិជនខកខាន ក្នុងការបង់ប្រាក់រំលស់ប្រចាំខែ ចំនួនបីខែជាប់គ្នា អត្រាការប្រាក់ទូទៅ នឹងកើនឡើង ២% ក្នុងមួយឆ្នាំ ឬ ច្រើនជាងនេះ។ ឧទាហរណ៍៖ ជំនួសឲ្យការបង់ការប្រាក់ ១៥% អតិថិជននឹងត្រូវបង់ ១៧% សម្រាប់សមតុល្យ ដែលនៅសល់។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?