លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

ក្រោមកាលៈទេសៈណាខ្លះ ដែលតម្រូវឲ្យមានសហម្ចាស់បំណុល?

សហម្ចាស់បំណុល ត្រូវស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈ ដូចខាងក្រោម៖

  • អ្នកស្នើសុំឥណទាន មានវ័យចំណាស់ (អាយុ > ៦០ឆ្នាំ)។
  • ចំណូលរបស់អ្នកស្នើសុំឥណទាន មិនគ្រប់ចំនួន។
  • អ្នកស្នើសុំឥណទាន គឺជាជនបរទេស។
  • ប្តី​ និងប្រពន្ធ តម្រូវឲ្យចុះហត្ថលេខារួមគ្នា។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?