លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

អតិថិជនបានទទួលឥណទានគេហដ្ឋានរួចហើយ។ តើគាត់មានសិទ្ធិទទួលបានឥណទានរថយន្តដែរឬទេ?

បាទ/ចាស មានសិទ្ធិ។ ការណ៍ ដែលធ្លាប់ទទួលបានការអនុម័តឥណទានរួចហើយ គឺជាគុណសម្បត្តិមួយ ព្រោះធនាគារបានវាយតម្លៃអតិថិជន និងបានចូលមើលប្រវត្តិឥណទានរបស់គាត់ម្តងរួចហើយ។ គេហដ្ឋាន ជាមួយនឹងប្លង់រឹង ដែលបានដាក់តម្កល់ ជាមួយធនាគារ ផ្តល់នូវទំនុកចិត្តមួយកម្រិតទៀត។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការអនុម័តឥណទាន មិនត្រូវបានធានា ១០០% ទេ។ ធនាគារនឹងសិក្សាពាក្យស្នើសុំឥណទាន ទៅតាមករណីជាក់ស្តែងនីមួយៗ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?