លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើចាំបាច់ត្រូវមានអ្នកខ្ចីឥណទានរួមគ្នាដែរឬទេ? ប្រសិនបើតម្រូវ តើអ្នកណាអាចជាសហម្ចាស់បំណុលបានខ្លះ?

វាជាជម្រើស ក្នុងការមានសហម្ចាស់បំណុល។ មានសហម្ចាស់បំណុល ដែលមានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់ ជួយបង្កើនឱកាស នៃការទទួលបានការអនុម័តឥណទាន ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកស្នើសុំឥណទាន ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះឥណទានមធ្យម។ សហម្ចាស់បំណុល អាចជា ប្តី ឬ ប្រពន្ធ បងប្អូន ឬ ម្តាយឪពុក។ មិត្តភ័ក្ត អង្គការ  ឬ ក្រុមហ៊ុន មិនមានសិទ្ធិ ក្នុងការធ្វើជា សហម្ចាស់បំណុលបានទេ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?