លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើត្រូវចំណាយអ្វីខ្លះ សម្រាប់ស្នើសុំឥណទាន?

ទឹកប្រាក់សរុប ដែលអតិថិជនត្រូវចំណាយ រួមមាន ៣ចំណុច៖

  • ប្រាក់ដើម៖ ជាទឹកប្រាក់ឥណទានដើម ដែលត្រូវតែបង់សង មកធនាគារវិញ
  • ការប្រាក់៖ អត្រាការប្រាក់ គឺនៅថេរ សម្រាប់រយៈពេលឥណទានទាំងមូល។ អត្រាការប្រាក់ មានចន្លោះចាប់ពី ១២% ទៅ ១៥% អាស្រ័យលើប្រភេទនៃរថយន្ត និងប្រវត្តិរូបរបស់អតិថិជន។ ធនាគារមានកម្មវិធីផ្តល់ជូនពិសេស ក្នុងអំឡុងពេលណាមួយ ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ទាប ក្រោម ១២% ក្នុងមួយឆ្នាំ សម្រាប់រថយន្តថ្មី។
  • កម្រៃសេវាផ្សេងៗ៖ អតិថិជនត្រូវបង់កម្រៃជើងសារ ឲ្យ​ធនាគារ នូវទឹកប្រាក់ ១% នៃទំហំឥណទានសរុប ដែលចំនួនអប្បបរមា ៣៥០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ ១.៤០០.០០០ រៀល ​នៅពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំ។ លើសពីនេះ អតិថិជនត្រូវចំណាយប្រចាំឆ្នាំ លើសេវាធានារ៉ាប់រងរថយន្ត ពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដៃគូ (ដូចជា ក្រុមហ៊ុនហ្វតតេ CVI និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង អាស៊ីជាដើម)។ កម្រៃសេវាកម្ម ឬ ថ្លៃផាកពិន័យ នឹងតម្រូវឲ្យមាន ប្រសិនបើអតិថិជនខកខានការបង់រំលស់ឥណទានប្រចាំខែ។ សូមចូលមើលចំណុច Q22 សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?