លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើគណនីប្រាក់បៀវត្ស របស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ជួយដល់អតិថិជនឲ្យទទួលបានឥណទានរថយន្តយ៉ាងដូចម្តេច?

ជាមួយនឹងគណនីប្រាក់បៀវត្សរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី វាមានភាពងាយស្រួល សម្រាប់ក្រុមការងារ ផ្នែកឥណទានរថយន្ត ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រវត្តិប្រាក់ចំណូល ហើយក្រុមការងារ ផ្នែកប្រតិបត្តិការ ទូទាត់ប្រាក់បង់រំលស់ ពីគណនីនោះតែម្តង។ អតិថិជនអាចទទួលបានអត្រាការប្រាក់អនុគ្រោះ និងកម្រៃជើងសារល្អ ព្រមទាំងដំណើរការសិក្សាឥណទានកាន់តែឆាប់រហ័ស ប្រសិនបើគាត់មានគណនីប្រាក់បៀវត្ស ជាមួយធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី។ កត្តានេះត្រូវបានយកមកពិចារណា ចាប់ពីពេលស្នើសុំឥណទានដំបូង។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?