លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើអតិថិជនអាចបង់រំលស់ឥណទាន ដោយវិធីណា?

នៅពេលស្នើសុំឥណទាន ធនាគារតម្រូវឲ្យអតិថិជន បើកគណនីសន្សំរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ប្រសិនបើចាំបាច់ ហើយកំណត់នូវវិធីណែនាំផ្សេងៗ។ ប្រព័ន្ធឥណទាន នឹងដកប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ពីគណនីសន្សំនោះ នៅថ្ងៃដំបូងនៃខែនីមួយៗ ប្រសិនបើមានសមតុល្យគ្រប់គ្រាន់។ អតិថិជនអាចដាក់ប្រាក់ ក្នុងគណនីសន្សំ តាមរយៈម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់របស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី (សម្រាប់តែប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ) សាខារបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ឬ ផ្ទេរប្រាក់ ពីធនាគារផ្សេង ដោយប្រើប្រាស់សេវាផ្ទេរប្រាក់ ក្នុងស្រុក ឬ សេវាផ្ទេរប្រាក់ FAST។

 

សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក ចំណាយពេលមួយថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ។ សេវាផ្ទេរប្រាក់រហ័ស FAST អាចទូទាត់បានភ្លាមៗ។ សេវាផ្ទេរប្រាក់រហ័ស គឺសម្រាប់តែប្រាក់រៀលប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើទឹកប្រាក់ផ្ទេរ ជាដុល្លារអាមេរិក វានឹងប្តូរជាប្រាក់រៀល មុនពេលសេវាផ្ទេរប្រាក់ FAST ប្រព្រឹត្តទៅ។

ចំនួនទឹកប្រាក់ នៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ FAST

កម្រៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ FAST

១ រៀល - ៤.០០០.០០០ រៀល

៤.០០០ រៀល

៤.០០០.០០១ រៀល - ២០.០០០.០០០ រៀល

៨.០០០ រៀល

២០.០០០.០០១ រៀល - ៤០.០០០.០០០ រៀល 

១២.០០០ រៀល

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?