លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើអតិថិជនអាចស្នើសុំឥណទានច្រើនជាង ១០០% នៃតម្លៃរថយន្តបានឬទេ?

បច្ចុប្បន្ននេះ ទំហំទឹកប្រាក់អប្បបរមា សម្រាប់ឥណទានរថយន្ត គឺ ៧០% នៃតម្លៃរថយន្ត។ ទោះយ៉ាងណាក៏​ដោយ ប្រសិនបើអតិថិជន មានឆន្ទៈ ក្នុងការដាក់ទ្រព្យបញ្ចាំ ដែលមានប្លង់រឹង ធនាគារអាចផ្តល់ជូនឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន ដែលអាចស្នើសុំបាន រហូតដល់ ៧០% នៃតម្លៃគេហដ្ឋាន។ ជាមួយនឹងឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន អតិថិជននឹងទទួលបានទំហំឥណទានកាន់តែច្រើន និងអត្រាការប្រាក់ទាប។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?