លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើអតិថិជនអាចបង់សងផ្តាច់ឥណទាន មុនពេលកំណត់បានដែរឬទេ? តើមានគិតកម្រៃសេវា លើការបង់សងផ្តាច់ មុនកាលកំណត់ដែរឬទេ?

ក្នុងអំឡុងឆ្នាំដំបូង ការបង់សងផ្តាច់ ឬ បង់សងក្នុងចំនួនច្រើនណាមួយ ត្រូវពិន័យ ៣% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ ដែលបង់សង បូកនឹងថ្លៃរដ្ឋបាល ១០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ ៤០.០០០រៀល។ ក្រោយរយៈពេលមួយឆ្នាំ អតិថិជនអាចបង់ផ្តាច់ឥណទានរថយន្ត ដោយជូនជាដំណឹងជាមុនមួយខែ ដល់ធនាគារ សម្រាប់ការបង់សង ក្នុងចំនួនច្រើនណាមួយ ឬជូនដំណឹងជាមុនបីខែ សម្រាប់ការបង់ផ្តាច់ ដែលគិតកម្រៃសេវារដ្ឋបាល ១០ដុល្លារអាមេរិក ឬ ៤០.០០០រៀល។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?