លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើអតិថិជនអាចចុះឈ្មោះរថយន្តនេះ ជាមួយឈ្មោះសមាជិកគ្រួសារដទៃទៀតបានដែរឬទេ?

ធនាគារមិនអនុញ្ញាតឲ្យចុះបញ្ជីយានរថយន្ត ជាមួយឈ្មោះសមាជិកគ្រួសារមួយទៀតបានទេ លុះត្រាតែសមាជិកគ្រួសារ គឺជាសហម្ចាស់បំណុលមួយរូបដែរ។ ម្នាក់ ក្នុងចំណោមសហម្ចាស់បំណុល អាចចុះឈ្មោះជាម្ចាស់រថយន្ត។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?