លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើអតិថិជនផ្ទេរឥណទានរថយន្ត ដែលមានស្រាប់ ពីធនាគារផ្សេងបានដែរឬទេ?

ទេ មិនបានទេ! ធនាគារផ្តល់ជូនឥណទានរថយន្ត សម្រាប់តែការស្នើសុំថ្មីប៉ុណ្ណោះ។ ហេតុផល សម្រាប់លក្ខខណ្ឌនេះ គឺ ទី១៖ ធនាគារមិនផ្តល់ឥណទាន ចំពោះរថយន្ត ដែលមានស្លាកស្រាប់នោះទេ។ ទីពីរ៖ ធនាគារមិនមានអ្នកវាយតម្លៃឯករាជ្យ ដើម្បីសិក្សាគុណភាពរថយន្ត ដែលបានប្រើរួចនោះទេ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?