លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើអតិថិជនអាចផ្លាស់ប្តូរជាមួយរថយន្ត ដែលមានស្រាប់ដែរឬទេ?

បច្ចុប្បន្ននេះ ធនាគារមិនរាប់បញ្ចូលការផ្លាស់ប្តូររថយន្ត នៅក្នុងឥណទានរថយន្តទេ។ ទោះយ៉ាងណាក្តី អតិថិជនអាចចរចា និងផ្លាស់ប្តូររថយន្ត ជាមួយហ្គារាសលក់ថយន្ត ឬដាក់លក់រថយន្តចាស់ នៅលើទីផ្សារ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?