លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើឥណទានរថយន្តអាចប្រើប្រាស់ សម្រាប់រថយន្តក្រុមហ៊ុនដែរឬទេ?

ឥណទានរថយន្ត គឺសម្រាប់ការទិញរថយន្ត ដែលប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈឯកជនតែប៉ុណ្ណោះ។ ឥណទានរថយន្ត មិនមែនផ្តល់ជូន សម្រាប់ទិញរថយន្តក្រុមហ៊ុន (ដូចជា ឡានដឹកទំនិញ / រថយន្តដឹកទំនិញ) រថយន្តក្រុង និងរថយន្តក្រុមហ៊ុនឡើយ។ សម្រាប់គោលបំណង បែបអាជីវកម្ម ធនាគារលើកទឹកចិត្តអតិថិជន ស្នើសុំឥណទានពាណិជ្ជកម្មវិញ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?