លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត អាចដាក់ស្នើសុំឥណទានរថយន្តបានដែរឬទេ?

មិនបានទេ។ ប៉ុន្តែអ្នកស្នើសុំអាចស្នើសុំឥណទាន ជាលក្ខណៈបុគ្គល ជាមួយនឹងចំណូលប្រាក់ខែ ពីក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិនោះ ក្នុងការបង់សងឥណទាន។ អ្នកស្នើសុំឥណទាន ជាលក្ខណៈបុគ្គលនោះ ទទួលខុសត្រូវ លើការបង់សងឥណទានដោយផ្ទាល់។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?