លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើម្ចាស់អាជីវកម្មអាចស្នើសុំឥណទានរថយន្តបានឬទេ?

ឥណទានរថយន្ត ជាទូទៅ គឺសម្រាប់បុគ្គ្គលិកប្រាក់ខែ ប៉ុន្តែធនាគារក៏ផ្តល់ឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មផងដែរ តាមករណីជាក់ស្តែង ប្រសិនបើគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់រថយន្ត គឺជាលក្ខណៈឯកជន។ អាជីវកម្ម ត្រូវមានប្រវត្តិល្អ និងមានចំណេញទៀងទាត់។ អាជីវកម្ម ដែលមានស្ថិរភាពប្រាក់ចំណូល ជាទូទៅ គឺអំណោយផលជាងអាជីវកម្ម ដែលមានប្រាក់ចំណូលឡើងចុះ ឬតាមរដូវកាល។ ប្រសិនបើគោលបំណង គឺសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន សម្រាប់អាជីវកម្ម អតិថិជនគួរស្នើសុំឥណទានពាណិជ្ជកម្មវិញ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?