លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

បន្ទាប់ពីការបង់ផ្តាច់ឥណទាន តើត្រូវចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មាន ដើម្បីទទួលបានឯកសារបញ្ជាក់ការបង់ផ្តាច់ និងប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ?

ក្នុងករណីភាគច្រើន អតិថិជននឹងទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់ការបង់ផ្តាច់ឥណទាន លិខិតបញ្ជាក់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ និងប័ណ្ណចុះបញ្ជីយានយន្ត ក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីការបង់ផ្តាច់ឥណទាន។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?