លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

Foreign Currency Fixed Deposit Account

Leave us your details and we will get back to you.

*This field is mandatory.

Are you a CIMB Customer?*

This is a required field

Salutation/Title*

This is a required field

This is a required field

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Review and submit.
Cardmember Details
Edit
{{ reviewItem.label }}
{{ reviewItem.value }}
Edit
Redemption Item(s)
{{ property.quantity.value }} x {{ property.category.value }}
{{ (parseInt(property.points.value) * parseInt(property.quantity.value)).toLocaleString() }} BP
{{ property.productCode.value }} {{ property.productName.value }}
{{ property.membership.value }}
Total Points
{{ parseInt(overlayData.total).toLocaleString() }} BP
 
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Something went wrong

We are working to fix the error. Please wait a few minutes and try submitting again.
If this does not work, please contact our Customer Service at 023 988 388

Seems like the network connection is lost. Check your network settings before trying again.