• ឥណទានទិញគេហដ្ឋាន

រយៈពេលកម្ចីរហូតដល់ ២០ឆ្នាំ

កម្រៃជើងសារ ១% (អប្បបរមា ១.០០០ ដុល្លារអាមេរិក)

ផ្តល់ជូនអាត្រាការប្រាក់ដែលល្អបំផុត

សូមអញ្ចើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ីណាមួយ ដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយត្រូវភ្ជាប់នូវឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួន សម្រាប់ស្នើសុំខ្ចីដូចខាងក្រោម៖

  • លិខិតសម្គាល់ខ្លួនណាមួយ ដូចជាអត្តសញ្ញាណបណ្ណ លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
  • កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការលក់ និងទិញអចលនទ្រព្យនោះ
  • លិខិតបញ្ជាក់ពីចំណូល ដូចជាលិខិតបញ្ជាក់ពីការងារ បង្កាន់ដៃប្រាក់ខែ របាយការណ៍ធនាគារ និង/ឬ ឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំរីករាយនឹងបម្រើលោកអ្នកអស់ពីសមត្ថភាព។

  • កម្មសិទ្ធិបុគ្គល ឬកម្មសិទ្ធិរួមគ្នា (ជនជាតិខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះ)
  • អាយុសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យសុំ ៖ អាយុចាប់ទី ១៨ ដល់ ៦៥ ឆ្នាំ
  • ការធានារ៉ាប់រងចំពោះអគ្គិសភ័យចាំបាច់ត្រូវមានដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បតិ្តរបស់អ្នក

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម

សេវាធានារ៉ាប់រង ការវាយតម្លៃ និងឯកសារផ្លូវច្បាប់

អតិថិជនជាអ្នកទទួលបន្ទុក

កម្រៃជើងសារ

១% នៃចំនួនប្រាក់កម្ចីសរុប (កម្រៃជើងសារអប្បបរមា ១.០០០ ដុល្លារអាមេរិក)

ទំនាក់ទំនងមកផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន:
+855 (0) 23 988 388
ចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុក
Facebook