• គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ប្រាក់រៀល

មានជម្រើសច្រើនក្នុងការទទួលបានការប្រាក់ ទៅតាមការជ្រើសរើសរយៈពេលតម្កល់ផ្សេងៗ (១ខែ ៣ខែ ៦ខែ ឬ ១២ខែ)

ផ្តល់ជូនអាត្រាការប្រាក់ដែលល្អ រហូតដល់ ៦% ក្នុងមួយឆ្នាំ

មិនគិតកម្រៃលើសេវារដ្ឋបាល សម្រាប់ការដកប្រាក់មុនកាលកំណត់

មិនគិតកម្រៃលើសេវាផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនី ទៅកាន់គណនីសន្សំ ឬចរន្ត

សូមអញ្ចើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ីណាមួយ ដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយត្រូវភ្ជាប់នូវឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួន សម្រាប់បើកគណនីដូចខាងក្រោម៖

  • លិខិតសម្គាល់ខ្លួនណាមួយ ដូចជាអត្តសញ្ញាណបណ្ណ លិខិបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ឬលិខិតឆ្លងដែន និងលិខិតអនុញ្ញាតការងារ (សម្រាប់ជនបរទេស)
  • សូមដាក់ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា ២.០០០.០០០ រៀល សម្រាប់បើកគណនី

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំរីករាយនឹងបម្រើលោកអ្នកអស់ពីសមត្ថភាព។

 រយៈពេលតម្កល់ អត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ

១ ខែ

៣,៥០%

៣ ខែ

៤,២៥%

៦ ខែ

៥,២៥%

១២ ខែ

៦,០០%

អាត្រាការប្រាក់ខាងលើអាចនឹងមានការកែប្រែដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។

ទំនាក់ទំនងមកផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន:
+855 (0) 23 988 388
ចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុក
Facebook