• គណនីចរន្តរូបិយប័ណ្ណបរទេស

ងាយស្រួលសម្រាប់ការធ្វើប្រតិបត្តិកា ររវាងរូបិយបណ្ណបរទេសដែលពេញនិយម ដូចជា៖

 • ប្រាក់ផោនអង់គ្លេស 
 • ប្រាក់យ៉េនជប៉ុន 
 • ប្រាក់ដុល្លារអូស្ត្រាលី 
 • ប្រាក់ដុល្លារញូវហ្សេលែន 
 • ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី 
 • ប្រាក់អឺរ៉ូ
 • ប្រាក់បាតថៃ

ទទួលបានរបាយការណ៍គណនីប្រចាំខែដោយឥតគិតថ្លៃ

មានជម្រើសច្រើន

ផ្តល់ភាពងាយស្រួល ក្នុងការតម្កល់សាច់ប្រាក់ ឬការដកប្រាក់ជារូបិយបណ្ណដុល្លារអាមេរិក ផ្ទេរទឹកប្រាក់រវាងគណនី ឬតាមរយៈសេវាផ្ញើប្រាក់ជាដើម

សូមអញ្ចើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ីណាមួយ ដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយត្រូវភ្ជាប់នូវឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួន សម្រាប់បើកគណនីដូចខាងក្រោម៖

 • លិខិតសម្គាល់ខ្លួនណាមួយ ដូចជាអត្តសញ្ញាណបណ្ណ លិខិបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ឬលិខិតឆ្លងដែន 
  និងលិខិតអនុញ្ញាតការងារ (សម្រាប់ជនបរទេស)
 • ប្រាក់តម្កល់ដំបូងអប្បបរមា សមមូលនឹង ៥០០​ ដុល្លារអាមេរិក 

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម

សេវាកម្មគណនី រៀងរាល់ពាក់កណ្តាលឆ្នាំ

សមមូល ៥ ដុល្លារអាមេរិក

សេវាផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនី និងគណនី

ឥតគិតថ្លៃ

របាយការណ៍ប្រចាំខែ

ឥតគិតថ្លៃ

ទំនាក់ទំនងមកផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន:
+855 (0) 23 988 388
ចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុក
Facebook