លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • ស្វែងយល់ជាមួយធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី
  • ផលិតផល និង សេវាកម្ម
  • សេវាធនាគារឌីជិថល
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
គណនី
ឥណទាន
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់

អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេស

រូបិយបណ្ណ ប្រទេស ឯកតា ធនាគារ លក់ចេញ ធនាគារ ទិញចូល
 រៀលខ្មែរ   កម្ពុជា   1USD       4,101     4,114
 ថៃបាត   ថៃ   1USD       33.13     33.53
 ដុល្លារសិង្ហបុរី   សិង្ហបុរី   1USD      1.3317   1.3532
 ដុល្លារហុងកុង   ហុងកុង   1USD      7.7582   7.7893
 យ៉េនជប៉ុន   ជប៉ុន   1USD      113.22   115.32
 យូរ៉ូ   អឺរ៉ុប   1EUR      1.1756   1.1558
 ផោនអង់គ្លេស   អង់គ្លេស   1GBP      1.3937   1.3715
 ហ្វ្រង់ស្វីស   ស្វីស   1USD      0.9089   0.9291
 ដុល្លារអូស្រ្តាលី   អូស្រ្តាលី   1AUD      0.7629   0.7425
 ដុល្លារញូវហ្ស៊ីលែន   ញូវហ្ស៊ីលែន   1NZD      0.7306   0.7104
 ដុល្លារកាណាដា   កាណាដា   1USD      1.2213   1.2423
 យ៉ន់ចិន   ចិន   1USD      6.3647   6.4159

អត្រាកំណត់ចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១