លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • ស្វែងយល់ជាមួយធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី
  • ផលិតផល និង សេវាកម្ម
  • សេវាធនាគារឌីជិថល
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
គណនី
ឥណទាន
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់

អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេស

រូបិយប័ណ្ណ ប្រទេស ឯកតា ធនាគារ លក់ចេញ ធនាគារ ទិញចូល
 រៀលខ្មែរ   កម្ពុជា   1USD              4,108             4,118
 ម៉ាឡេស៊ីរីងហ្គីត   ម៉ាឡេស៊ី   1USD             4.6100            4.7267
 ថៃបាត   ថៃ   1USD              34.11             36.22
 ដុល្លារសិង្ហបុរី   សិង្ហបុរី   1USD             1.2968            1.3770
 ដុល្លារហុងកុង   ហុងកុង   1USD             7.5855            8.0547
 យ៉េនជប៉ុន   ជប៉ុន   1USD             143.41            152.28
 យូរ៉ូ   អឺរ៉ុប   1EUR             1.1236            1.0582
 ផោនអង់គ្លេស   អង់គ្លេស   1GBP             1.3031            1.2271
 ហ្វ្រង់ស្វីស   ស្វីស   1USD             0.8483            0.9007
 ដុល្លារអូស្រ្តាលី   អូស្រ្តាលី   1AUD             0.6819            0.6421
 ដុល្លារញូវហ្ស៊ីលែន   ញូវហ្ស៊ីលែន   1NZD             0.6368            0.5998
 ដុល្លារកាណាដា   កាណាដា   1USD             1.3142            1.3955
 យ៉ន់ចិន   ចិន   1USD             6.9250            7.3533

អត្រាកំណត់ចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ  ឆ្នាំ២០២៣