លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • ស្វែងយល់ជាមួយធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី
  • ផលិតផល និង សេវាកម្ម
  • សេវាធនាគារឌីជិថល
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
គណនី
ឥណទាន
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់

អត្រាផ្ទេរប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណបរទេស តាម Telegraph

រូបិយបណ្ណ ប្រទេស ឯកតា ផ្ទេរ ធនាគារ ទិញ ផ្ទេរ ធនាគារ លក់
 រៀលខ្មែរ   កម្ពុជា   1USD             4,095            4,108
 ថៃបាត   ថៃ   1USD             30.87            31.66
 ដុល្លារសិង្ហបុរី   សិង្ហបុរី   1USD           1.3474          1.3815
 ដុល្លារហុងកុង   ហុងកុង   1USD           7.6809          7.8204
 យ៉េនជប៉ុន   ជប៉ុន   1USD           104.40          107.04
 យូរ៉ូ   អឺរ៉ុប   1EUR           1.2017          1.1721
 ផោនអង់គ្លេស   អង់គ្លេស   1GBP           1.2997          1.2677
 ហ្វ្រង់ស្វីស   ស្វីស   1USD           0.8949          0.9221
 ដុល្លារអូស្រ្តាលី   អូស្រ្តាលី   1AUD           0.7364          0.7182
 ដុល្លារញូវហ្ស៊ីលែន   ញូវហ្ស៊ីលែន   1NZD           0.6781          0.6613
 ដុល្លារកាណាដា   កាណាដា   1USD           1.3020          1.3350
 យ៉ន់ចិន   ចិន   1USD           6.7337          6.8766

អត្រាកំណត់ចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០