លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • ស្វែងយល់ជាមួយធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី
  • ផលិតផល និង សេវាកម្ម
  • សេវាធនាគារឌីជិថល
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
គណនី
ឥណទាន
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់

រយៈពេល អត្រាការប្រាក់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ)
១ ខែ ១.០០%
៣ ខែ ២,២៥%
៦ ខែ ៣,២៥%
១២ខែ ៤.០០%

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ប្រាក់រៀល

រយៈពេល អត្រាការប្រាក់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ)
១ ខែ ៣,៥០%
៣ ខែ ៤,២៥%
៦ ខែ ៥,២៥%
១២ខែ ៦.០០%

អាត្រាការប្រាក់ខាងលើអាចនឹងមានការកែប្រែដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។