លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • ស្វែងយល់ជាមួយធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី
  • ផលិតផល និង សេវាកម្ម
  • សេវាធនាគារឌីជិថល
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
គណនី
ឥណទាន
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់

ឥណទានមានកាលកំណត់

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម
សេវាធានារ៉ាប់រង និង កម្រៃសេវាវាយតម្លៃ អតិថិជនជាអ្នកទទួលបន្ទុក
កម្រៃជើងសារ ១% នៃទំហំឥណទានសរុប (អប្បបរមា ១.០០០ ដុល្លារអាមេរិក)

ឥណទានមានកាលកំណត់ ប្រាក់រៀល

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម
សេវាធានារ៉ាប់រង និង កម្រៃសេវាវាយតម្លៃ អតិថិជនជាអ្នកទទួលបន្ទុក
កម្រៃជើងសារ ១% នៃទំហំឥណទានសរុប (អប្បបរមា ៤ លានរៀល)