លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • ស្វែងយល់ជាមួយធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី
  • ផលិតផល និង សេវាកម្ម
  • សេវាធនាគារឌីជិថល
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
គណនី
ឥណទាន
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់

ឥណទានវិបារូបហ៍

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម
សេវាធានារ៉ាប់រង និង កម្រៃសេវាវាយតម្លៃ អតិថិជនជាអ្នកទទួលបន្ទុក
កម្រៃជើងសារ ១% នៃទំហំឥណទានសរុប (អប្បបរមា ១.០០០ ដុល្លារអាមេរិក)
សេវាថែរក្សាប្រាក់បម្រុង ១% ក្នុងមួយឆ្នាំ ទៅលើចំនួនទឹកប្រាក់ ដែលមិនបានប្រើប្រាស់
ការពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ

≥ ២០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ត្រូវបង់ ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក

> ២០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ត្រូវបង់ ១.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

ឥណទានវិបារូបហ៍ ប្រាក់រៀល

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម
សេវាធានារ៉ាប់រង និង កម្រៃសេវាវាយតម្លៃ អតិថិជនជាអ្នកទទួលបន្ទុក
កម្រៃជើងសារ ១% នៃទំហំឥណទានសរុប (អប្បបរមា ៤ លានរៀល)
សេវាថែរក្សាប្រាក់បម្រុង ១% ក្នុងមួយឆ្នាំ ទៅលើចំនួនទឹកប្រាក់ ដែលមិនបានប្រើប្រាស់
ការពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ

< ៨០០ លានរៀល ត្រូវបង់ ២ លានរៀល

≥ ៨០០ លានរៀល ត្រូវបង់ ៤ លានរៀល