លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • ស្វែងយល់ជាមួយធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី
  • ផលិតផល និង សេវាកម្ម
  • សេវាធនាគារឌីជិថល
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
គណនី
ឥណទាន
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់

គណនីចរន្តរូបិយប័ណ្ណ​បរទេស

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម
សេវា​រដ្ឋ​បាល សម្រាប់​ការ​ដក​ប្រាក់ មុន​កាល​កំណត់ សមមូលនឹង ៥ ដុល្លារអាមេរិក
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់ ទៅ​គណនី​ផ្សេង ក្នុង​ធនាគារ ឥតគិតថ្លៃ
របាយការណ៍ប្រចាំខែ ឥតគិតថ្លៃ

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់រូបិយប័ណ្ណបរទេស

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម
គិតកម្រៃសេវារដ្ឋបាលសម្រាប់ការដកប្រាក់មុនពេលកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ
សេវារដ្ឋបាល សម្រាប់ការដកប្រាក់ មុនកាលកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ
របាយការណ៍ប្រចាំខែ ឥតគិតថ្លៃ