លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • ស្វែងយល់ជាមួយធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី
  • ផលិតផល និង សេវាកម្ម
  • សេវាធនាគារឌីជិថល
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
គណនី
ឥណទាន
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់

គណនីចរន្ត

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម
សេវាកម្មប្រចាំឆ្នាំ ១០ ដុល្លារអាមេរិក
ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីនៅក្នុងសាខា ឬទៅកាន់សាខាផ្សេងរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ឥតគិតថ្លៃ
មូលប្បទានបត្រ ចំនួន ២៥សន្លឹក ៥ ដុល្លារអាមេរិក
បិទគណនី (អំឡុងពេល ៦ខែ នៃការបើកគណនី) ១០ ដុល្លារអាមេរិក
កម្រៃគណនីអសកម្ម (ក្នុងមួយឆ្នាំ) ៥ ដុល្លារអាមេរិក
ផ្លាស់ប្តូរគម្រូហត្ថលេខា ឬលក្ខខណ្ឌ ៥ ដុល្លារអាមេរិក
កម្រៃប្រចាំឆ្នាំរបស់ប័ណ្ណអេធីអិម ៦ ដុល្លារអាមេរិក
លិខិតបញ្ជាក់ពីធនាគារ (២ ច្បាប់) ១០ ដុល្លារអាមេរិក
របាយការណ៍ធនាគារប្រចាំខែ ឥតគិតថ្លៃ
របាយការណ៍បន្ថែម  
≤ ១ ឆ្នាំ ២ ដុល្លារអាមេរិក
> ១ ឆ្នាំ ៥ ដុល្លារអាមេរិក

គណនីចរន្តប្រាក់រៀល

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវា
សេវាកម្មប្រចាំឆ្នាំ ៤០,០០០ រៀល
ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីនៅក្នុងសាខា ឬទៅកាន់សាខាផ្សេងរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ឥតគិតថ្លៃ
មូលប្បទានបត្រ ចំនួន ២៥សន្លឹក ២០,០០០ រៀល
បិទគណនី (អំឡុងពេល ៦ខែ នៃការបើកគណនី) ៤០,០០០ រៀល
កម្រៃគណនីអសកម្ម (ក្នុងមួយឆ្នាំ) ២០,០០០ រៀល
ផ្លាស់ប្តូរគម្រូហត្ថលេខា ឬលក្ខខណ្ឌ ២០,០០០ រៀល
កម្រៃប្រចាំឆ្នាំរបស់ប័ណ្ណអេធីអិម ២៤,០០០ រៀល
លិខិតបញ្ជាក់ពីធនាគារ (២ ច្បាប់) ៤០,០០០ រៀល
របាយការណ៍ធនាគារប្រចាំខែ ឥតគិតថ្លៃ
របាយការណ៍បន្ថែម  
≤ ១ ឆ្នាំ ៨,០០០ រៀល
> ១ ឆ្នាំ ២០,០០០ រៀល