• ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម

សម្រាប់ការនាំចូល

វិធីសាស្រ្តការរៀបចំឯកសារបែបសាមញ្ញនៃទំនិញនាំចូល ដែលធ្វើឲ្យដំណើរការអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែមានភាពងាយស្រួល និងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព

មធ្យោបាយនៃការបង់ប្រាក់មានសុវត្ថិភាព និងឆាប់រហ័ស ដែលអ្នកអាចសន្សំសំចៃពេលវេលា និងថ្លៃចំណាយ នៅពេលអ្នកចរចារជាមួយនឹងអ្នកផ្គត់ផ្គង់

ដើមទុនការងារបន្ថែមដែលអាចជួយដល់អ្នកក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការខ្វះខាតថវិកា សម្រាប់ការចែកចាយទំនិញទាន់ពេលវេលា

ឯកសារបញ្ជូនចូលមក និងការផ្ដល់ជូននូវសេចក្ដីណែនាំអំពីការប្រមូលបំណុល ដែលអ្នកអាចប្រើឯកសារដើម្បីផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការទិញ

សម្រាប់ការនាំចេញ

ការរៀបចំឯកសារសំអាង
ដ៏ងាយស្រួល និងមានប្រសិទ្ធផល ដើម្បីសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
សម្រាប់អ្នកទិញរបស់អ្នក

ដើរតួជាភ្នាក់ងាររបស់អ្នកដើម្បីប្រមូលឯកសារ និងបំណុលរួមគ្នាពីអ្នកទិញ
របស់អ្នក

សម្រាប់ការធានាពីធនាគារ

ផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ដៃគូអាជីវកម្មរបស់អ្នក ដោយផ្ដល់នូវការធានាច្រើនប្រភេទពីធនាគារ ដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីបំពេញលក្ខខណ្ឌតម្រូវតាមកិច្ចសន្យានានា

ផ្ដល់នូវមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផល ពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកប្រាក់បុរេប្រទាន និងការដាក់ប្រាក់

សូមអញ្ជើញទាក់ទងទៅកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ីណាមួយ ដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយបុគ្គលិកបម្រើអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ អាចផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវព័ត៌មានបន្ថែម អំពីផលិតផល និងសេវាកម្ម សម្រាប់ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងខ្ញុំ រួមទាំងឯកសារចាំបាច់ កម្រៃត្រូវបង់ និងការគិតថ្លៃសេវាកម្ម។

ទូរសព្ទមកការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន
+៨៥៥ (០) ២៣ ៩៨៨ ៣៨៨