• ឥណទានសម្រាប់អាជីវកម្មប្រាក់រៀល

អត្រាការប្រាក់ដ៏ប្រកួតប្រជែង

ការបូកបញ្ចូលគ្នានូវឥណទានរយៈពេល និងឥណទានវិបាករូបហ៍ត្រូវបានអនុញ្ញាត

អត្រាការប្រាក់ថេរ

រយៈពេលកម្ចីវែង និងបត់បែន

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានខ្ពស់ធៀបនឹងទ្រព្យបញ្ចាំ

ចំនួនទឹកប្រាក់ហិរញ្ញប្បទានកម្រិតខ្ពស់

សូមអញ្ចើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក សម្រាប់ដាក់ពាក្យស្នើរសុំ។ បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំរីករាយនឹងបម្រើលោកអ្នកអស់ពីសមត្ថភាព។

កម្រៃសេវាផ្សេងៗ

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម

សេវាធានារ៉ាប់រង ការវាយតម្លៃ និងឯកសារផ្លូវច្បាប់

អតិថិជនជាអ្នកទទួលបន្ទុក

កម្រៃជើងសារ

១% នៃចំនួនប្រាក់កម្ចីសរុប (កម្រៃជើងសារអប្បបរមា ៤.០០០.០០០ រៀល)

ទូរសព្ទមកការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន
+៨៥៥ (០) ២៣ ៩៨៨ ៣៨៨